Vedtekter

Medisinerforeningen i Bergens lover

Sist oppdatert: 08. februar 2023

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Medisinerforeningen i Bergen og ble stiftet i 1946.

§ 2 Formål

Foreningens øverste formål er å skape trivsel og danne grunnlag for et allsidig og godt sosialt tilbud for medisinstudenter i Bergen. Dette gjøres ved å gi medisinstudentene et kulturelt, sporstlig og sosialt tilbud både i hverdagen og gjennom større arrangementer.

Virksomheten utøves primært lokalt i Bergen.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er drevet på frivillig basis, med utskiftelse av medlemmer hvert år.

§ 4 Medlemmer

Alle studenter ved det Medisinsk-odontologisk fakultet ved Universitet i Bergen er medlemmer av Medisinerforeningen i Bergen, og har rett til å

delta på alle foreningenes arrangementer.

Alle studenter ved det Medisinsk-odontologisk fakultet ved Universitet i Bergen har mulighet til å være med i MiB, inkludert undergrupper. Kun medisinstudenter kan sitte i hovedstyret.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontigentfri.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8 Årsmøte / Generalforsamling

Årsmøte, heretter generalforsamling, holdes hvert år i januar måned, og er foreningens høyeste myndighet.

Generalforsamling innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring. Forslag som skal behandles på generalforsamling skal være sendt til styret senest 2 uker før generalforsamling. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før generalforsamling.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamling. Generalforsamling kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Generalforsamling er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På generalforsamling kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før generalforsamlingen.

Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av generalforsamlingen

Generalforsamling ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av MiB.

§ 10 Stemmegivning på generalforsamling

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen skal:
1. Behandle MiB s årsmelding

2. Behandle MiBs regnskap i revidert stand

3. Behandle innkomne forslag

4. Vedta styrets budsjett

5. Velge: Leder, nestleder, økonomiansvarlig, intern- og eksternansvarlig og sekretær.

§ 12 Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinære generalforsamlinger holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære generalforsamlinger, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært generalforsamlinger kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 6 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom generalforsamlinger.

Alle medisinstudenter ved Universitet i Bergen har mulighet til å stille til valg i hovedstyre, samt understyrene. Kandidater til styre velges på generalforsamlinger. Ved flere kandidater, skal kandidater velges demokratisk med hemmelig valg.

Hver undergruppe har sitt styre, hvor leder velges av generalforsamling. Styrene i undergruppene består ellers av poster etter behov, som velges blant av undergruppene selv.

Styrelederne, sammen med sentralstyret, utgjør hovedstyret i MiB. Sentralstyret består av en leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær, eksternansvarlig og internansvarlig som alle velges av generalforsamling.

Styret skal:
1. Iverksette generalforsamlingen bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med MiBs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere MiB utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Møter i hovedstyret er åpent for alle medlemmer som observatører. Disse har talerett, men ikke stemmerett.

Hovedstyret utpeker hvert vårsemester én som er ansvarlig for kontakt med fadderstyret ved fakultetet for fadderuken det kommende høstsemesteret. Den ansvarlige skal velges blant representantene i hovedstyret.

§ 14 Grupper /avdelinger

MiB kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av

oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. MiBs generalforsamling bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

Undergruppene regulerer selv hvor mange medlemmer de består av. Nye studenter har fortrinnsrett på plassene i gruppene. Medlemmer som tidligere har sittet i undergruppene foretrekkes ved valg av ledere for disse.

§ 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært generalforsamling etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)

Oppløsning av MiB kan bare behandles på ordinært generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med
 minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært generalforsamling 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av MiB. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Pengene på konto fryses til en eventuell gjenreisning av Medisinerforeningen i Bergen.